volver arriba
Volver a Textos

/dirty day/

dirty day
oh, dirty day əʊ, ˈdɜː.ti deɪ
town taʊn
bird bɜːd
happy ˈhæp.i
dirty day ˈdɜː.ti deɪ
cutting ˈkʌt.ɪŋ
bird bɜːd
happy ˈhæp.i
town taʊn

oh, dirty day əʊ, ˈdɜː.ti deɪ
name neɪm
mouth maʊθ
dirty book ˈdɜː.ti bʊk
happy hand ˈhæp.i hænd
head hed
blue bluː
hat hæt
town taʊn
cutting hand ˈkʌt.ɪŋ hænd
sing sɪŋ
bird bɜːd
happy cat ˈhæp.i kæt

tag name tæg neɪm
dirty moon ˈdɜː.ti muːn
think θɪŋk
foot head fʊt hed
town shell taʊn ʃel
blue name bluː neɪm
blue book bluː bʊk
fish fɪʃ
oh, dirty day əʊ, ˈdɜː.ti deɪ
name neɪm